OBCHODNÍ PODMÍNKY

• Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) podnikající fyzické osoby Lenky Škotnárové (dále jen
„fotograf“), se sídlem Tuchom5, Košík 28935, IČ:17450489 zapsané v živnostenském rejstříku vedeném u Městského
úřadu v Nymburce, upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále
jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy
nebo dohody o poskytování fotografických služeb (dále jen „smlouva“) uzavírané mezi fotografem a objednatelem (dále také jako „klient“).

• Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat ve smlouvě. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.

• Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí smlouvy uzavřené mezi fotografem a klientem. Na tyto
obchodní podmínky je klient dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má
možnost se s nimi seznámit. Uzavřením smlouvy klient dále souhlasí s tím, že se tyto podmínky stávají nedílnou součástí uzavřené smlouvy.

• Veškeré smluvní vztahy mezi fotografem a klientem se řídí právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou
spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem a zákonem č. 634/1992 Sb., o
ochraně spotřebitele. Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami ustanoveními občanského zákoníku vztahující se na podnikatele.

OBJEDNÁNÍ FOTOGRAFICKÝCH SLUŽEB

• Objednat se lze pouze e-mailem, nebo přes stránku na Facebooku, nebo přes Instagram.
• SMS objednávky (ani dotazy) nejsou akceptovány a nebude na ně reagováno, kromě předem domluvených SMS

• Objednání je závazné v okamžiku odsouhlasení termínu focení klientem i fotografem

• Objednávkou klient stvrzuje přijetí těchto podmínek a srozumění s nimi, stejně tak srozumění s autorským přístupem

a fotografickým stylem, s kterým fotograf pracuje a nemá proti němu žádné výhrady.
• Objednací lhůta se odvíjí od momentální vytíženosti a nelze se žádným způsobem objednání domáhat.
• Pokud se na domluvené focení klient nemůže z jakéhokoliv důvodu dostavit a bude požadovat jeho zrušení nebo
náhradní termín, je jeho povinností oznámit telefonicky nebo e-mailem fotografovi tuto skutečnost s dostatečným časovým předstihem.

• Klient bere na vědomí, že pokud bude žádat o náhradní termín, bude mu nabídnut nejbližší možný volný termín s  ohledem na aktuální fotografovu obsazenost termínů.

• Může se stát, že již žádný vhodný termín na focení mít nemusí a nelze jej žádným způsobem vymáhat.

CENA FOTOGRAFICKÝCH SLUŽEB

• Ceny konkrétních typů fotografování jsou obvykle uvedeny v odpovědi na poptávku.

• Cena za focení je splatná v den focení.

• Cena za případné doplňkové produkty (foto obrazy, foto knihy či tisky fotografií ) je formou doplatku zaplacena převodem na účet ještě před jejich zpracováním.

• Nedojde-li k zaplacení ceny za focení či případného doplatku za doplňkové služby nad rámec balíčku, vyhrazuje si fotograf právo zakázku nepředat do doby než je řádně zaplacena.

FOTOGRAFOVÁNÍ

• Všechny druhy fotografování, probíhají pouze na základě předem domluveného a potvrzeného termínu klientem a to na předem domluveném místě (exteriéru).

• Lokace exteriérového focení je určena po dohodě s fotografem a realizují se zde všechny nabízené druhy focení.

• V případě špatného počasí se exteriérové focení přesouvá na jiný termín.
• Doba focení je individuální a liší se v závislosti na typu focení.
• Pozdní příchod klienta není důvodem k prodloužení časového harmonogramu focení.

• Opozdí-li se klient o více než 20 minut bez předchozí omluvy, je fotograf oprávněn fotografování zrušit a smluvené místo opustit.

• V průběhu celého fotografování je zakázáno pořizovat jakýkoli záznam z focení – ať už jde o fotografie či video bez souhlasu fotografa.
DODÁNÍ FOTOGRAFIÍ

• Doba dodání fotografií je 1 až 4 týdny od data focení a závisí na typu focení.

• Hotová zakázka se doručí klientům v elektronické podobě formou on-line galerie na jejich emailovou adresu.
ZPRACOVÁNÍ FOTOGRAFIÍ

• Zpracované fotografie budou dodány v domluveném rozsahu ve formátu JPG a v poměru stran 2:3 v plném možném rozlišení (vhodné pro velkoformátový tisk) a i ve zmenšené verzi pro web či prohlížení v TV.

• NEUPRAVENÉ FOTOGRAFIE NEPOSKYTUJI.

• U fotografií se v rámci ceny provádí tyto úpravy: ořez, vyvážení expozice, kontrast, jas, kolorování, odstranění momentálních vad jako jsou pupínky, malé modřinky, škrábance a podobně.

• Speciální požadavky na náročnější retuš (odstranění vrásek, usměrnění neposedných vlasů, bělení zubů, odstranění
tetování u dětí, čouhajících ramínek, zeštíhlení atd.) jsou možné po dohodě s fotografem za příplatek 150,- za fotografii –a za předpokladu, že daná úprava je realizovatelná.

• Nespokojenost s vlastním vzhledem není důvodem k reklamaci fotografií.

ARCHIVACE FOTOGRAFIÍ

• Všechny neupravené fotografie (raw formáty) se archivují po dobu 1 měsíce od odevzdání zakázky, poté data
odstraňuji v souladu s nařízením EU 2016/679 o ochraně fyzických osob (tzv. GDPR).
• Pokud chce klient zakázku reklamovat, musí tak učinit do této doby.
• Odevzdané fotografie (jpg formáty) archivuji po dobu jednoho roku.
SOUHLAS S POSKYTNUTÍM FOTOGRAFIÍ

Všechny zveřejněné fotografie v portfoliu, na sociálních sítích nebo na svých webových stránkách disponují
souhlasem daných osob. Pokud si klient souhlas rozmyslí, má právo ho odvolat a to písemně nebo emailem.

AUTORSKÁ PRÁVA

Všechny fotografie jsou předmětem autorského práva a majetkem fotografa a nesmí být použity pro jakýkoli komerční účel, propagaci či prodej třetí straně bez písemného souhlasu autora. Fotografované osoby mohou používat fotografie pro svou nekomerční osobní prezentaci.